فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود

محمد اجزاء شکوهی; حمیدرضا وارثی; محمد قنبری; رضا صمدی

ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت کالبدی مسکن محلاّت شهری پیرانشهر

مجتبی رفیعیان; عیسی ابراهیم زاده; سید احمد حسینی; دیمن کاشفی دوست