اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمّد رحیم رهنما
سردبیر: دکتر حمید شایان
شاپا چاپی: ۱۳۹۱-۲۰۰۸
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۴۸۷
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی و پژوهشی،دوفصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی نابرابری منطقه‌ای در شهرستان‌های استان خوزستان

محمد علی فیروزی; مصطفی محمدی ده چشمه; صادق مختاری چلچه