1.
رومیانیا, شایانح, دهبانژادا, روشناییح. سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر). جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای [اینترنت]. 11 می 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];15(2):21-4. قابل دسترس در: https://jgrd.um.ac.ir/article/view/47495