رومیانیاحمد, شایانحمید, دهبانژاداکبر, و روشناییحامد. “سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر)”. جغرافیا و توسعه ناحیه ای 15, no. 2 (می 11, 2018): 21-44. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jgrd.um.ac.ir/article/view/47495.