رومیانیا., شایانح., دهبانژادا., و روشناییح. “سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر)”. جغرافیا و توسعه ناحیه ای, ج 15, ش 2, می 2018, صص 21-44, doi:10.22067/geography.v15i2.47495.