[1]
رومیانیا., شایانح., دهبانژادا., و روشناییح., “سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر)”, جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای, ج 15, ش 2, صص 21-44, می 2018.