رومیانیا., شایانح., دهبانژادا. و روشناییح. (2018) “سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر)”, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 15(2), صص 21-44. doi: 10.22067/geography.v15i2.47495.