رومیانیاحمد, شایانحمید, دهبانژاداکبر, و روشناییحامد. 2018. “سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر)”. جغرافیا و توسعه ناحیه ای 15 (2), 21-44. https://doi.org/10.22067/geography.v15i2.47495.