رومیانیا.; شایانح.; دهبانژادا.; روشناییح. سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, v. 15, n. 2, p. 21-44, 11 می 2018.