رومیانیا., شایانح., دهبانژادا., & روشناییح. (2018). سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر). جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 15(2), 21-44. https://doi.org/10.22067/geography.v15i2.47495