(1)
رومیانیا.; شایانح.; دهبانژادا.; روشناییح. سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر). جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای 2018, 15, 21-44.