[1]
رومیانیا., شایانح., دهبانژادا. و روشناییح. 2018. سرمایه گذاری خانوادگی با منشأ شهری؛ راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان صائین‌قلعة شهرستان ابهر). جغرافیا و توسعه ناحیه ای. 15, 2 (می 2018), 21-44. DOI:https://doi.org/10.22067/geography.v15i2.47495.