##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

کمالی Ali کمالی , بهیار Baqer بهیار , مین باشیان مین باشیان ,

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شرایط هواشناسی بر تعیین زمان مناسب سمپاشی علف های هرز و تعداد روزهای مجاز سمپاشی در مزارع نیشکر در سال 1388 طرّاحی گردید. مهمترین پارامترهای دیده بانی شده محدود کننده سمپاشی، عبارت اند از: باران، باد،دما و رطوبت نسبی. پس از تهیه ی آمار هواشناسی، بهترین زمان شروع و پایان سمپاشی علف های هرز با توجه به محدوده ی مجاز آنها از نظر هواشناسی برای هر سال استخراج شد. تاریخ ها به شماره روز ژولیوسی تبدیل گردید. نتایج نشان داد که در این منطقه، از میان عوامل محدود کننده، دما بیشترین تأثیر را در تعیین تاریخ سمپاشی و تعداد روزهای مجاز دارد. کل روزهای مناسب برای سمپاشی بر اساس دما به طور متوسط در سال 53/69 روز بود. بهترین زمان شروع سم پاشی پس از رویش 24 و 27 مهر به ترتیب با احتمال 50و 75% می باشد.
کلیدواژه ها: آمار هواشناسی،تاریخ سم پاشی، روزکاری، علف های هرز، نیشکر.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
کمالیک. A., بهیارب. B., & مین باشیانم. ب. (2011). بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر هواشناسی در تعیین زمان عملیات سمپاشی علف های هرز مزارع نیشکر هفت تپه. جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 8(15). https://doi.org/10.22067/geography.v8i15.9517
نوع مقاله
علمی- پژوهشی