##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسینی حسینی , حاتمی‌نژاد حاتمی‌نژاد , قدرتی قدرتی ,

چکیده

هدف این مقاله، تدوین راهبردهای توسعه ی شهر سبزوار بر اساس نظریه ی توسعه ی پایدار شهری است. روش تحقیق مبتنی بر بهره‌گیری از روش‌های‌ توصیفی و تحلیلی است. در بخش نظری تحقیق به طور خاص از روش تحلیل داده‌های ثانویه(اسنادی) استفاده شده و در بخش عملی، روش تحقیق، مطالعه ی موردی بوده است که در آن علاوه بر استفاده از روش اسنادی، از روش‌های تحقیق کیفی همانند مصاحبه ی عمیق و مشاهده فردی علنی استفاده شده و در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل راهبردی استفاده شده است. تکنیک‌های مورد استفاده برای تحلیل عبارت اند از: تکنیک دلفی و الگوی تحلیلی کیفی سوات، که در قالب رویکرد راهبردی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که در بخش عوامل درونی، نقاط ضعف شهر بر نقاط قوت آن برتری دارد و در بخش عوامل بیرونی، فرصت های شهر بر تهدیدهای آن دارای برتری محسوسی است. نتیجه این که؛ برنامه‌ریزی توسعه ی پایدار شهر باید مبتنی بر راهبردهای گروه WO باشد، به عبارت دیگر از فرصت های بیرونی جهت برطرف کردن نقاط ضعف درونی شهر بهره گرفت.
کلیدواژه‌ها: پایداری شهری، سوات، دلفی،‌ برنامه‌ریزی راهبردی، سبزوار.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسینیح., حاتمی‌نژادح., & قدرتیق. (2011). برنامه‌ریزی راهبردی توسعهی پایدار شهر سبزوار. جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 8(15). https://doi.org/10.22067/geography.v8i15.9511
نوع مقاله
علمی- پژوهشی