• نام : حمیدشایان
  • آدرس پستی : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،کد پستی: 9177948883
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • فاکس 05138807060