تبیین اثرات توانمندسازی اجتماعی بر بهبود مشارکت سیاسی زنان روستایی، مطالعه موردی: شهرستان تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تربیت مدرس- محقق اردبیلی

چکیده

رضایتمندی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش‌مندی اجتماعی) با بهبود مشارکت سیاسی زنان روستایی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: در کل، با مددگیری از یافته‌های تحقیق می‌توان با ارتقای مولفه‌های اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، رضایتمندی و مسئولیت‌پذیری زمینه مشارکت سیاسی روستاییان زنان روستایی را بهبود بخشید تا آنان به عاملیت و آمریت فردی در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان پی برده و به تداوم آن همت بگمارند.