##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حجت مهکویی مریم شعبانی

چکیده

اهداف: دسترسی به سواحل و قلمروهای گستردة دریایی به‌عنوان یکی از مؤلفه­ های توسعه‌یافتن و افزایش قدرت ملی کشورهاست. این درحالی است که آلفرد ثه­یر ماهان، دریاسالار آمریکایی (1914-1840)، موقعیت بحری و داشتن سواحل طولانی را در افزایش قدرت ملی برای کشورهای ابرقدرت (آمریکا) به‌عنوان امری ضروری تجویز کرد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، واکاوی دلایل ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت چین در دریای جنوبی چین است.


روش: این مقاله با رویکرد به نظریة قدرت دریایی ماهان، با روش کیفی و ماهیت توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه­ ای و سایت­های اینترنتی انجام گرفته است.


یافته‌ها/نتایج: براساس یافته ­ها، امروزه دریاها بیش از 80 درصد از حجم صادرات و واردات کالاها را به خود اختصاص داده­اند و داشتن موقعیت ساحلی در دریاهای آزاد برای کشورها بسیار اهمیت دارد. برخی از کشورهای دارای سواحل در دریاها مانند چین و امارات متحدة عربی برای دستیابی به قلمروهای دریایی بیشتر، در دهه­ های اخیر با ساخت جزایر مصنوعی اقداماتی انجام داده ­اند. دولت چین در دریای جنوبی چین که 625/3 میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، هشت جزیرة مرجانی را با احداث تأسیساتی روی آن‌ها به جزایر مصنوعی تبدیل کرده است که با مخالفت دیگر کشورهای ساحلی این دریا یعنی تایوان، ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی و کشورهای فرامنطقه­ ای همچون آمریکا و ژاپن مواجه شده است.


نتیجه‌گیری: نتایج نشان می­ دهد که دولت چین در دریای جنوبی چین با ساخت جزایر مصنوعی به‌دنبال قلمروخواهی دریایی، سیطره و حاکمیت بر آب‌های بیشتری است و ورای حقوق بین­ الملل دریاها عمل می­ کند. همچنین، این مسئله باعث شکل­ گیری اختلافاتی در سطح منطقه­ ای و فرامنطقه ­ای شده است.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

چین, دریای جنوبی چین, جزایر مصنوعی, حقوق بین الملل دریاها, قدرت دریایی

مراجع
1. آجیلی، ه.، سلامی ¬زواره، م.، و فلاحی ¬برزکی، م. (1396). امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک کمربند-یک جاده». تحقیقات سیاسی و بین¬المللی، 33، 61-92.
2. استاوریانوس، ال. اس. (1395). شکاف جهانی (سیر شکل¬گیری جهان سوم) (چاپ دوم). (ر. فاضل، مترجم). تهران : انتشارات ثالث.
3. اسمیت، ل. (1390). جهان در 2050 (م. امیدی، و ن. زرین¬پنجه، مترجمان). تهران: انتشارات مهرویستا.
4. امیدی، ع. (1386). حقوق بین¬الملل و ساختن جزایر مصنوعی در خلیج فارس. ماهنامة اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 237-238، 70-81.
5. برادن، ک.، و شلی، ف. (1383). ژئوپلیتیک فراگیر (ع . ر. فرشچی، و ح. ر. رهنما، مترجمان). تهران: انتشارات دافوس.
6. پرسکت، ج.، و اسکوفیلد، ک. ا. (1395). مرزهای سیاسی سواحل جهان (جلدهای اول و دوم) (ز. پیشگاهی¬فرد، م. رستمی، و م. علیزاده، مترجمان). تهران: انتشارات پشتیبان.
7. پیشگاهی¬فرد، ز.، کامران، ح.، افضلی، ر.، حسینی ¬امینی، ح.، و التیامی¬نیا، ر. (1391). پیامدهای زیست‌محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 79، 117-140.
8. تاناکا، ی. (1395). حقوق بین¬الملل دریاها (آ. طلعت، مترجم). تهران : انتشارات شهر دانش.
9. جنگ آمریکا و چین با زبان اشاره/دریای جنوبی چین محل جنگ است؟ (1396). تاریخ خبر11/6/1397، بازیابی از
https://www.khabaronline.ir/(X(1)S(5tr3tcpe3k55tcipi5te2tbq))/detail/801483/World/americas
10. جنگ اقتصادی آمریکا و چین در دریای چین جنوبی (1395). تاریخ خبر 5/4/1395، بازیابی از
http://www.irna.ir/fa/News/ 82125170
11. چرچیل، ر.، و لو، آ. (1393). حقوق بین¬الملل دریاها (چاپ هفتم) (ب. آقایی، مترجم). تهران: انتشارات گنج دانش.
12. چین از ساخت جزایر در دریای جنوبی دفاع کرد (1396). تاریخ خبر 10/6/1397، بازیابی از
http://www.irna.ir/fa/News/83018431
13. EIA, Middlebury Colege, National Geographic, CIA Factbook
14.https://images.search.yahoo.com/search/images
15. حافظ¬نیا، م. ر.، و کاویانی¬راد، م. (1393). فلسفة جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات پژوهشکدة راهبردی.
16. حافظ¬نیا، م. ر. (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. مشهد: انتشارات پاپلی.
17. دایموند، ج. (1396). اسلحه، میکروب و فولاد (چاپ سوم) (ح. مرتضوی، مترجم). تهران : انتشارات بازتاب نگار.
18. زین¬العابدین¬ عموقین، ی. (1396). ژئوپلیتیک (ایده و کاربرد) (چاپ سوم). گیلان : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان.
19. رحیم¬صفوی، س.ی.، و قنبری، ع.ا. (1390). پیامدهای احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس. ژئوپلیتیک، 7(3)، 24-1.
20. عباس¬زاده¬ فتح¬آبادی، م.، و رمضانی، ا. (1396). سیاست چین در دریای جنوبی: سیاست قدرت و نفوذ دریایی. سیاست جهانی، 6(2)، 84-59.
21. عباسی¬اشلقی، م. (1390). ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین¬الملل محیط¬زیست. راهبرد، 20(58)، 64-47.
22. عزتی، ع. (1386). نظریه¬های جدید جغرافیای سیاسی. تهران : انتشارات قومس.
23. عجم¬اوغلو، د.، و رابینسون، ج. ای. (1397). چرا ملت¬ها شکست می¬خورند؟ ریشه¬های قدرت، ثروت و فقر (چاپ نهم) (م. میردامادی، و م. ح. نعیمی¬پور، مترجمان) تهران : انتشارات روزنه.
24. شبکة خبر بی¬بی¬سی فارسی(1396) . 15/2/1396. بازیابی از BBC Persian Television (www.bbc.com/persian)
25. فریدمن، ج. (1391). جهان در صد سال آینده (چاپ سوم) (ا. ح. تهامی، مترجم). تهران: انتشارات فرزان.
26. فلاحی، ا.، و امیدی، ع. (1396). دامنة تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه‌گرایانة چین در دوران شی¬جین پینگ. رهیافت‌های سیاسی و بین¬المللی، 9(1)، 137-178.
27. کاپلان، ر. دی. (1397). انتقام جغرافیا، آنچه نقشة جغرافیا دربارة درگیری‌های آینده و جنگ به ما می¬گوید (چاپ دوم. ) (م. ح. خضری، و م. نیک¬فرجام، مترجمان). تهران: انتشارات انتخاب.
28. کلتات، د. (1393). جغرافیای طبیعی دریاها و سواحل (چاپ سوم) (م. ر. ثروتی، مترجم). تهران: انتشارات سمت.
29. کرمی، ج.، و فاضلی، س. (1397). ژئوپلیتیک دریایی و سیاست خارجی روسیه در بحران‌های اوکراین و سوریه. مطالعات اوراسیای مرکزی، 11(1)، 197-214.
30. گروسیوس، ه. (1390). دریای آزاد (ح. پیران، مترجم). تهران : انتشارات شهر دانش.
31. میرزاده، س. م. ح. (1397). بررسی رأی دیوان دائمی داوری فیمابین چین و فیلیپین در پروندة دریایی چین جنوبی. مجلة بین¬المللی پژوهش ملل، 3(33)، 85-102.
32. میرحیدر، د.، غلامی، ب.، و میراحمدی، ف. س. (1392). جغرافیای سیاسی و حقوق بین¬الملل دریاها. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 46(2)، 327-360.

33. Boyle, E. K., & Iwashita, A. (2015). State borders in Asia. In J. Laine& A. Kireev, Introduction to Border Studies (pp. 226-244). Vladivostok, Russia: Dalnauka.
34. Cahill, B. (2012). Geopolitics of the South China Sea. New York, NY: Energy Intelligence.
35. Corrigan, M. (2016). The impact of geopolitical factors on the future economic integration of ASEAN+ 3. Retrieved from http://digitalcollections.sit.edu/ isp_collection/2360
36. Hayton, B. (2018). The South China Sea: The struggle for power in Asia. Yale, England: Yale University Press.
37. Hideshi, U. (2013, June 10). The problems in the South China Sea. Retrieved from https://www.spf.org/islandstudies/readings/b00004.html
38. Lunn, J., & Lang, A. (2016, July). The South China Sea dispute. Retrieved from http://parliament.uk/commons-library
39. Mitchell, M. (2016). The South China Sea: A geopolitical analysis. Journal of Geography and Geology, 8(3), 14-25.
ارجاع به مقاله
مهکوییح., & شعبانیم. (2020). واکاوی دلایل ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در دریای جنوبی چین . جغرافیا و توسعه ناحیه ای, 17(2), 257-217. https://doi.org/10.22067/geography.v17i2.75688
نوع مقاله
علمی- پژوهشی