دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1390 

علمی- پژوهشی

1. فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران

10.22067/geography.v9i17.13478

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سیدعلی بدری؛ مهدی پورطاهری؛ حمدالله سجاسی قیداری