دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز 1387 

علمی- پژوهشی

1. پایش و پیشبینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان

10.22067/geography.v6i11.4277

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای؛ انصاری انصاری؛ ارشادی ارشادی؛ آشگرطوسی آشگرطوسی


2. بررسی وضعیّت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه‌ی موردی : منظومه‌ی روستایی مشهدقلی)

10.22067/geography.v6i11.4278

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای؛ یاسوری یاسوری؛ رهنما رهنما؛ احمدیان شالچی احمدیان شالچی