1- محمدعلی احمدیان- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران (دکترای جغرافیای شهری و ناحیه‌ای)
2- عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران،ایران (دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
3- سیدرضا حسین‌زاده- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی)
4- کریم حسین‌زاده دلیر- استاد دانشگاه تبریز،ایران (دکترای جغرافیای شهری)
5- محمدرحیم رهنما- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)
6-محمدجعفر زمردیان- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای طبیعی ـ ژئومورفولوژی)
7-حمید شایان- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای روستایی)
8-حسن کامران- دانشیار دانشگاه تهران،ایران (دکترای جغرافیای سیاسی )
9- عزت‌الله مافی- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای جغرافیای شهری)
10- سیدحسن مطیعی لنگرودی- استاد دانشگاه تهران،ایران (دکترای جغرافیای روستایی)
11-سعدالله ولایتی- استاد دانشگاه فردوسی مشهد،ایران (دکترای زمین شناسی)