نویسنده = ریحانه صالح آبادی
تعداد مقالات: 3
1. فرا تحلیل کیفی روش و نتایج پژوهش‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22067/jgrd.2021.68121.1002

محسن جان پرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


2. تبیین و سطح بندی تنش‌های سد ایلسو در کشورهای و پایین دست (عراق، سوریه و ج.ا. ایران)

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 332-303

10.22067/jgrd.2021.50847.0

ریحانه صالح آبادی؛ افشین متقی؛ مریم تکروستا


3. شبکۀ حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-49

10.22067/geography.v14i2.38621

سیّد هادی زرقانی؛ محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ افشین جهان بین