نویسنده = محمدرحیم رهنما
تعداد مقالات: 7
3. مدیریت شهری و ساماندهی سکونت‌گاههای غیر رسمی (نمونه‌ی موردی: کوی نه دره مشهد)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391

10.22067/geography.v10i18.17372

محمدرحیم رهنما؛ محمدعلی احمدیان؛ محمد محمدیان


5. تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگوی SWOT

دوره 8، شماره 15، تابستان 1389

10.22067/geography.v8i15.9515

رهنما Rahim رهنما؛ مافی مافی؛ اسدی اسدی