علمی پژوهشی


دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی پراکنش فضایی جرم درمناطق هشت‌گانه‌ی شهر شیراز

مسعود تقوایی; اصغر ضرابی; حبیب احمدی; حسن بیک محمدی; بهنام مغانی رحیمی

بررسی ساخت اکولوژیکی شهر مشهد

عزت الله مافی; مهدی وطن پرست; محمد محسن رضوی