دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران

عبدالرضا رکن الدین افتخاری; سیدعلی بدری; مهدی پورطاهری; حمدالله سجاسی قیداری

مورفوتکتونیک و تأثیر آن بر تغییرات بستر و الگوی رودخانه‌ی قره سو

مجتبی یمانی; محمود علایی طالقانی; صبریه شهبازی