دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقهی 9 شهر مشهد

براتعلی خاکپور; محمدجعغر Ja’far زمردیان; سلیمان صادقی; احمد مقدمی

نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز)

محمود اکبری; مسعود تقوایی; علی زنگی آبادی; حمیدرضا وارثی

تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعه‌ی موردی: شهر میاندوآب)

حسین حاتمی‌نژاد; ایوب منوچهری میاندوآب; امین فرجی ملائی; صامت فرهادی