دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی روستایی(مطالعه ی موردی: منطقه ی پشت آب سیستان)

میری میری; جوان جوان; افراخته افراخته; ولایتی ولایتی; شایان شایان

تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران

داداش‌پور داداش‌پور; آفاق‌پور آفاق‌پور; رفیعیان رفیعیان