دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی

عرفانیان عرفانیان; علیزاده علیزاده

پهنه بندی اقلیمی استان یزد با روش های آماری چند متغیره

شیرانی شیرانی; مزیدی مزیدی; خداقلی خداقلی

هیدرومورفومتری دلتاهای بخش شمالی تنگه‌ی هرمز و ناپایداری بستر رودها

یمانی یمانی; مقصودی مقصودی; مقیمی مقیمی; نوحه‌گر نوحه‌گر; علمی‌زاده علمی‌زاده

آسیب‌شناسی تطبیقی پراکندگی فضایی سالک و سل در شهر مشهد

مافی مافی; یوسفی بهلولی احمدی Mohammad یوسفی بهلولی احمدی