دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

دورنمایی از وضعیّت خشکسالی ایران طیّ سی سال آینده

خزانه‌داری خزانه‌داری; زابل عباسی Zabol زابل عباسی; قندهاری قندهاری; کوهی کوهی; ملبوسی ملبوسی