دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تعیین درجۀ توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی (1375)

ابوالفضل قنبری هفت چشمه; کریم حسین زاده دلیر

بررسی اثرات خشکسالی در جامعة عشایری استان سیستان و بلوچستان و راههای مقابله با آن

بریمانی بریمانی; مهندس صندوقداران مهندس صندوقداران; جهانتیغ جهانتیغ; تجاری تجاری

کاربرد Metadata (GIS) در مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی

قهرودی تالی قهرودی تالی; ثروتی ثروتی