فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

شبکۀ حسگر بی سیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت

سیّد هادی زرقانی; محسن جان پرور; ریحانه صالح آبادی; افشین جهان بین