فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان

مهدی مودودی ارخودی; خدیجه بوزرجمهری; حمید شایان; محمود ضیایی