فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان

محمد اجزاء شكوهی; محسن رستگار; راضیه السادات میرجعفری