فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان)

طاهره صادقلو; محمدرضا رضوانی; حسنعلی فرجی سبکبار; عبدالرضا رکن الدین افتخاری