دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

جلد نشریه

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

شناسه نشریه

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

برآورد آب تجدیدپذیر به کمک مدل بیلان آب در شرایط کمبود داده

فاطمه طالبی حسین‌آباد; مهری شاهدی; سعدالله ولایتی; كامران داوری