دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

نقشه های القایی و تحریف واقعیت قومی در ایران مطالعه موردی: قومیت های کرد، ترک، عرب و بلوچ

درّه میرحیدر; فاطمه سادات میراحمدی; بهادر غلامی; بهرام نصر اللهی زاده

بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد

سید رضا حسین زاده; رضا دوستان; سیده مرضیه حقیقت ضیابری; سیده مریم حقیقت ضیابری

سنجش عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد

کرامت الله زیاری; مصطفی ایستگلدی; غلامرضا عباس زاده