نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان 
  مهدی مودودی ارخودی ; خدیجه بوزرجمهری ; حمید شایان ; محمود ضیایی
  بازدید: 248
  رتبه بندی مناطق شهری مشهد براساس شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری 
  عزت الله مافی ; شهرزاد قلی زاده سرابی
  بازدید: 221
  بررسی و تحلیل شاخص های ژئومورفیک و ارتباط آن با مورفوتکتونیک فعّال در مناطق خشک (پلایای اردستان) 
  مصطفی خبازی ; میثم شهبازی
  بازدید: 160
  پهنه بندی بیشینة متوسّط و بیشینة مطلق دما در ایران 
  مصطفی كرمپور ; الهام یاراحمدی
  بازدید: 138
  تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک 
  رضا دوستان ; بهلول علیجانی
  بازدید: 170
  نقش شهر‌های میانی در توسعة نقاط روستایی (نمونة موردی: شهر ایرانشهر) 
  زهره هادیانی ; وحید رحیمی
  بازدید: 182
  بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی 
  هادی رفیعی دارانی ; محمّد قربانی
  بازدید: 106
  تحلیل تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهای پیرامون شهر (مطالعة موردی: شهرستان ورامین) 
  محمدامین خراسانی ; محمدرضا رضوانی ; محمد مولایی قلیچی
  بازدید: 157
  ارزیابی توان و انطباق توسعة کاربری سکونت‌گاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگان 
  علی عبدالله زاده ; مجید اونق ; امیر سعدالدین ; رئوف مصطفی زاده
  بازدید: 164
  شناسایی پهنه های مناسب جهت ایجاد مراکز اقامتی- سیاحتی در شهر بجنورد (با استفاده از مدل ANP) 
  علی اصغر کدیور ; جمیله محمدزاده الهوردیخانی
  بازدید: 172
  واکاوی آماری – ترمودینامیکی طوفان‌های تندری ایران 
  جعفر معصوم پور سماکوش ; احمد فجاد
  بازدید: 140