نشریه های علمی انتشارات

  

جغرافیا و توسعه ناحیه ای    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمّد رحیم رهنما
دکتر حمید شایان
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴   ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳

مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)


فهرست مطالب

 • علمی- پژوهشی

 • سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزۀ شمال غرب شهر مشهد 
  فهیمه عبادی نیا ; محمد اجزاء شکوهی ; براتعلی خاکپور 1-18
  بازدید: 318
  تحلیـل رابطـۀ طایفـه‌گرایـی اجتماعات محلی با توسعـۀ سیاسـی در شرایط انتخاباتی (مطالعـۀ موردی: شهرستان نورآبـاد ممسنـی) 
  حمدالله سجاسی قیداری ; مهدی پورطاهری ; وحید صادقی ; سید محمد حسین حسینی 19-46
  بازدید: 313
  ارزیابی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کیفی مسکن مناسب (نمونه موردی: مسکن مهر۲۲ بهمن شهر زنجان) 
  افشین بهمنی ; صفر قائدرحمتی 47-65
  بازدید: 339
  آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی 
  کرامت اله زیاری ; علیرضا محمدی 67-88
  بازدید: 323
  واکاوی چالش‌های فراروی صنعت سفال شهر لالجین با به‌کارگیری تئوری بنیانی 
  حسن افراخته ; مریم آرمند ; زهرا اطهری 89-114
  بازدید: 299
  تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه‌ریزی آمایش سرزمین 
  محمد رحیم رهنما ; روح‌الله اسدی 115-141
  بازدید: 274
  ارزیابی و الویت‌بندی سرمایۀ اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیکTopsis و AHP (مطالعۀ موردی: منطقۀ سه شهر اردبیل) 
  محمد حسن یزدانی ; احمد آفتاب ; ابراهیم علی پور 143-164
  بازدید: 255
  ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: حاجی‌آباد فارس) 
  آسیه حسنی‌نژاد ; سمانه مسیبی ; اردلان حسنی نژاد 165-184
  بازدید: 375
  تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار 
  لیدا علیزاده ; حمید شایان ; مریم قاسمی 185-206
  بازدید: 232
  طبقه‌بندی اشکال کارستی حوضۀ درپرچین براساس مدل‌های سویچ، والتهام، هراک و کماتینا 
  غلامرضا مقامی مقیم 207-223
  بازدید: 287
  تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم 
  محمود قدیری ; صغری شهربابكی 225-247
  بازدید: 194