نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)

عنوان مقاله: تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم


صفحات: 225-247

DOI: 10.22067/geography.v14i1.47873

چکیده
اهداف: یادگیری درس‌های حاصل از مداخله‌ها و بازسازی‌های پس از بحران به‌منظور فهم بهتر چگونگی جهت‌دهی به مداخلات توسعه به‌ویژه آن‌هایی که در راستای توسعة پایدار نواحی آسیب‌پذیرند ضروری است. از این رو، با توجه به اینکه بازسازی پس از بحران، فرصتی برای پایدارسازی و حل مشکلات توسعه می‌باشد، هدف این پژوهش، تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم و میزان موفقیت آن در این زمینه می‌باشد.
روش: در این پژوهش، روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. مفهوم کیفیت بازسازی با استفاده از روش‌های AHP گروهی و SAW در ۷ شاخص و ۹ زیرشاخص عملیاتی شد. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، و از ۳۱۹ خانوار نمونه (بر حسب روش کوکران) به‌دست آمد و از طریق روش‌های واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی تحلیل شد.
یافته‌ها/نتایج: تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد تفاوت معناداری بین محلات از نظر کیفیت بازسازی وجود دارد و از بین ۷ شاخص کیفیت بازسازی، در ۵ شاخص تفاوت معنادار بین محلات وجود دارد. از نظر شاخص کلی کیفیت بازسازی هم نتایج نشان داد که محلات در سطح اطمینان ۹۹% از تفاوت معنادار برخوردار هستند. در نتیجه کیفیت بازسازی در کل متوسط و میزان آن بر حسب محل سکونت خانوارهای مختلف شهر بم متفاوت است.
نتیجه‌گیری: نتایج در مجموع همسوی با این گزارۀ علمی است که دسترسی به فرصت‌های بازسازی برابر نیست و با وضعیت اقتصادی‌اجتماعی خانوارها ارتباط دارد.

کلمات کلیدی:   زلزله; شهر بم; خانوارها;محلات; کیفیت بازسازی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 171 English.pdf
دانلود : 100

بازدید: 193

تاریخ دریافت: 1394/04/05 , تاریخ پذیرش: 1395/11/13 , تاریخ انتشار: 1395/11/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )