نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)

عنوان مقاله: ارزیابی و الویت‌بندی سرمایۀ اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیکTopsis و AHP (مطالعۀ موردی: منطقۀ سه شهر اردبیل)


صفحات: 143-164

DOI: 10.22067/geography.v14i1.44465

چکیده
اهداف: سرمایۀ اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و انباشت آن از اقتدارگرایی و تفکرات آمرانه، فرصت‌طلبی، بی‌اعتمادی، حس بدبینی و... جلوگیری می‌کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت‌بندی میزان سرمایۀ اجتماعی در نواحی یازده‌گانه منطقۀ سه شهر اردبیل می‌باشد.
روش: نوع تحقق کاربردی بوده، روش بررسی آن توصیفی‌تحلیلی است. براین اساس، جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه در حجم نمونۀ ۳۸۲ نفر و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌های AHP و Topsis صورت گرفته است.
یافته‌ها/نتایج: نتایج حاصل از گام‌های مختلف مدل تاپسیس نشان می‌دهد که به جهت سطح‌بندی سرمایۀ اجتماعی در نواحی منطقۀ سه تفاوت وجود دارد و نواحی با طبقات اجتماعی و اقتصادی و کالبدی بالا و رضایت بخش‌تر همچون ۲، ۱، ۱۱ و ۹ از رتبۀ به مراتب بهتری نسبت به سایر نواحی همچون ۴، ۶ و ۷ دارا می‌باشند.
نتیجه‌گیری: در این میان، وجود عوامل سرمایه‌ساز در سطح نواحی همچون مساجد و حسینیه‌ها و ... در جهت ارتقای شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در منطقۀ سه و در نهایت شهر، استفاده گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نواحی ۴ (با ضریب ۱۵۰۸/۰) و ۶ (با ضریب ۴۹۲۰/۰) از کمترین میزان سطح سرمایۀ اجتماعی برخوردار است و در این نواحی شاخص‌های امنیت و اعتماد در حد پایین قرار دارد، لذا ارائۀ طرح‌های امنیتی و گسترش نظارت بر این منطقه، تبلیغات و فرهنگ‌سازی در جهت ارتقای سطح اعتماد و مشارکت عمومی می‌تواند از جمله این راهکارها باشد.

کلمات کلیدی:   سرمایۀ اجتماعی; تکنیک تاپسیس; فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی; منطقۀ سه شهر اردبیل

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 167 English.pdf
دانلود : 114

بازدید: 254

تاریخ دریافت: 1393/11/27 , تاریخ پذیرش: 1395/11/12 , تاریخ انتشار: 1395/11/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )