نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۱۲, شماره. ۲۲,(۱۳۹۳): مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۳)

عنوان مقاله: بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷)DOI: 10.22067/geography.v12i22.42877

چکیده
اهداف: مقالۀ حاضر بر اساس نتایج بانک اطلاعاتی مقالات علمی- پژوهشی مجله های جغرافیایی کشور، به بررسی و طبقه بندی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی پرداخته است.
روش: جامعۀ آماری شامل ۲۳۸۸ مقالۀ جغرافیایی از ۱۹ مجلۀ علمی پژوهشی کشوراست که طی سال‌های ۱۳۲۷-۱۳۸۷ به چاپ رسیده است. موضوع بندی مقاله ها، بر اساس فهرست سرفصل های دروس تمامی مقاطع تحصیلی رشتۀ جغرافیا انجام گرفته است و ورود اطلاعات به رایانه و پردازش آن‌ها، در پایگاه داده ها به وسیلۀ زبان برنامه نویسی Visual C# ذخیره شده است، همچنین برای قابلیت جستجوی مقالات از نرم افزار Microsoft Access استفاده شده
است.
یافته ها/ نتایج: این بررسی نشان داد که ۵/۴۵ درصد مقالات جغرافیایی در سال های ۸۲-۸۷ نوشته شده و ۵۷ درصد آن‌ها در حوزۀ مطالعات جغرافیای انسانی بوده است که از آن میان، ۳۰ درصد در زمینۀ موضوعات مختلف جغرافیای روستایی تألیف شده است.
نتیجه‌گیری : مهم‌ترین عامل افزایش مقالات در سال های اخیر، از نظر ۸۸ تن از استادان جغرافیا«کسب امتیاز برای ارتقا به مرتبۀ علمی بالاتر» بوده است.

کلمات کلیدی:   مجلات علمی پژوهشی، بانک اطلاعاتی، مقالات جغرافیایی، مقالات جغرافیای روستایی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: persian. pdf
دانلود : 1638

بازدید: 556

تاریخ دریافت: 1393/10/09 , تاریخ پذیرش: 1393/10/09 , تاریخ انتشار: 1393/10/09

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )