نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)

عنوان مقاله: طبقه‌بندی اشکال کارستی حوضۀ درپرچین براساس مدل‌های سویچ، والتهام، هراک و کماتینا


صفحات: 207-223

DOI: 10.22067/geography.v14i1.42363

چکیده
اهداف: این تحقیق با هدف شناسایی و طبقه‌بندی اشکال کارستی حوضۀ درپرچین به‌منظور شناسایی بهتر و دقیق‌تر کارست‌های این حوضه انجام می‌شود و نقش مهمی در پروژه‌های آمایش سرزمین در مناطق کارستی خواهد داشت.
روش: پس از مرزبندی حوضۀ مورد مطالعه و شناسایی اشکال کارستی آن، از روش‌های طبقه‌بندی چویجیک، والتهام، کماتینا و هراک جهت طبقه‌بندی اشکال کارستی این حوضه استفاده شد.
یافته‌ها: مطالعۀ کارست‌های این حوضه نشان داد اشکال کارستی آن از تنوع بالایی برخوردار بوده و انواع کارن‌ها، دولین‌ها دره‌های کارستی، غارها، اووالاها، پنجره‌های کارستی، چاه‌های مکنده، پونورها و چشمه‌های کارستی را شامل می‌شوند.
نتایج: مطالعۀ اشکال کارستی حوضۀ درپرچین مشخص نمود براساس طبقه‌بندی سویچ این اشکال در ردیف کارست‌های انتقالی، براساس ‌طبقه‌بندی والتهام و فوکس در ردیف کارست‌های جوان، براساس طبقه‌بندی کماتینا در ردیف کارست‌های مسطح و ناودیسی و براساس طبقه‌بندی هراک در ردیف کارست‌های کوهزایی قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی:   اشکال کارستی; درپرچین; دولین; کارن; دره‌های کارستی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 230 English.pdf
دانلود : 123

بازدید: 286

تاریخ دریافت: 1393/09/24 , تاریخ پذیرش: 1395/11/13 , تاریخ انتشار: 1395/11/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )