نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)

عنوان مقاله: آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی


صفحات: 67-88

DOI: 10.22067/geography.v14i1.42027

چکیده
اهداف: این مقاله، با دو هدف آسیب‌شناسی الگوی موجود و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی طرح‌های توسعة منطقه‌ای تدوین شده است.
روش: این پژوهش از نظر روش‌شناسی توصیفی و تحلیلی است و از روش اسنادی و میدانی برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌کند. جامعة آماری پژوهش شامل پژوهشگران و متخصصانی است که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای و روش کوکران، ۳۷۰ از آن‌ها به عنوان نمونه برای پرسشگری انتخاب شده‌اند. همچنین از ۵۰ خِبرِه برای سنجش روایی محتوایی ابزار اندازه‌گیری و از ۳۰ خِبرِه برای انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی مصاحبه به عمل آمده است. از روش ANP برای وزن‌دهی به معیارها و از مدل PROMETHEEII برای رتبه‌بندی گزینه‌ها و انتخاب الگوی مطلوب استفاده شده است. از نرم‌افزارهای SPSS، Super Decision و Visual Promethee برای پردازش، وزن‌دهی، تحلیل و رتبه‌بندی استفاده شده است. روایی محتوایی ابزار با استفاده از ضریب CVR، ۸۰/۰ و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۹۲۶/۰ و روش گاتمن، ۸۲۷/۰ محاسبه شده است.
یافته‌ها/ نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که الگوی موجود مدیریت طرح‌های توسعة ناکارآمد است و به اصلاح نیاز دارد. همچنین اجرای مدل PROMETHEEII نشان داد که، الگوی مبتنی بر حکمروایی خوب، الگوی مدیریت شبکه‌ای و الگوی مدیریت راهبردی، به‌ترتیب با نمرة خالص رتبه‌بندی ۷۱۰۶/۰، ۵۷۶۳/۰، ۰۷۸۳/۰، الگوهای برتر هستند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمد که «حکمروایی شبکه‌ای»، الگوی مطلوبی برای مدیریت طرح‌های توسعة منطقه‌ای است. در پایان پیشنهادهای مانند ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، زمینه‌سازی مدیریت مشارکتی مبتنی بر پیاده‌سازی حکمروایی خوب در مدیریت طرح‌ها ارائه شده‌اند.

کلمات کلیدی:   آسیب‌شناسی، مدیریت طرح‌های توسعة منطقه‌ای، ایران، ANP، PROMETHEEII

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 264 English.pdf
دانلود : 182

بازدید: 322

تاریخ دریافت: 1393/09/14 , تاریخ پذیرش: 1395/11/12 , تاریخ انتشار: 1395/11/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )