نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)

عنوان مقاله: ارزیابی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کیفی مسکن مناسب (نمونه موردی: مسکن مهر۲۲ بهمن شهر زنجان)


صفحات: 47-65

DOI: 10.22067/geography.v14i1.41052

چکیده
اهداف: هدف پژوهش حاضر ارزیایی میزان مطابقت مسکن مهر با شاخص‌های کیفی مسکن مناسب است.
روش: این تحقیق از نوع کاربردی بوده و ماهیّت آن به صورت توصیفی- تحلیلی است، شیوة گردآوری اطّلاعات نیز به دو روش کتابخانه‌ای و مشاهدة میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات در روش میدانی، به صورت پرسش‌نامه، مصاحبه و مشاهدة حضوری بوده است. جامعة آماری تحقیق، مسکن مهر ۲۸۵ واحدی ۲۲ بهمن شهر زنجان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول اصلاح‌شدة کوکران، ۹۹ واحد مسکونی به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. بعد از توزیع پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطّلاعات، برای تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده، از آزمون t تک‌نمونه‌ای و همبستگی پیرسون در محیط نرم‌افزار spss استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از آزمون t نشان داده است که مسکن مهر مورد بررسی، با هیچ‌کدام از شاخص‌های ابعاد کیفی مسکن مطابقت نداشته و این میزان در همة آن‌ها کمتر از حد معمول (۳) بوده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، نشان‌دهندة وجود رابطة معنادار بین ابعاد اقتصادی و کالبدی (۳۵/۰)، فرهنگی و کالبدی (۵۷/۰)، فرهنگی و زیست محیطی(۳۳/۰) و زیست‌محیطی و کالبدی (۵/۰)، بوده است؛ در نتیجه می‌توان گفت که مسکن مهر ۲۲ بهمن شهر زنجان، رضایت‌مندی ساکنین را در پی نداشته است.

کلمات کلیدی:   مسکن; مسکن مهر; مسکن مناسب; مسکن مهر زنجان; شاخص‌های مسکن

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 294 English.pdf
دانلود : 139

بازدید: 338

تاریخ دریافت: 1393/08/18 , تاریخ پذیرش: 1395/11/12 , تاریخ انتشار: 1395/11/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )