نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: مجلّۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه ای (بهار وتابستان ۱۳۹۵ ، شمارۀ پیاپی ۲۶)

عنوان مقاله: تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار


صفحات: 185-206

DOI: 10.22067/geography.v14i1.40905

چکیده
اهداف: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی ایجاد درآمدی پایدار از طریق تطبیق هرچه بیشتر الگوهای کشت و قابلیت تولید سودآور با محدودیت‌های محیطی برای تضمین پایداری در درازمدت است. طی دو دهۀ اخیر کشاورزان بخش مرکزی شهرستان سبزوار به‌دلیل محدودیت‌های اقلیمی اقدام به تغییر الگوی کشت از غلات و پنبه به پسته نموده‌اند، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته بر پسته‌کاران انجام پذیرفته است.
روش: روش تحقیق توصیفی‌تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای می‌باشد. جامعۀ آماری تحقیق ۶ روستا در بخش مرکزی شهرستان سبزوار با ۱۳۱ بهره‌بردار پسته است. واحد تحلیل سرپرستان خانوار بهره‌بردار پسته است. اثرات در دو بعد اقتصادی با ۱۷ گویه و اجتماعی با ۱۲ گویه با استفاده از طیف لیکرت در دو برهۀ زمانی قبل و پس از پسته‌کاری بررسی می‌شود. آلفای کرونباخ ۷۸/۰ بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه است.
یافته‌ها/نتایج: نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون بیانگر وجود تفاوت معنادار بین شرایط اقتصادی و اجتماعی قبل و بعد از کشت پسته است به‌طوری که میانگین وضعیت اقتصادی و اجتماعی به‌ترتیب قبل از کاشت پسته ۸۶/۱ و ۰۵/۲ و بعد از کاشت پسته ۰۳/۳ و ۲۵/۳ بوده است. همچنین میانگین مجموع اثرات اقتصادی و اجتماعی قبل از کاشت پسته ۲ و پس از کاشت پسته ۳/۳ محاسبه شده است.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق، کاشت پسته در سکونتگاه‌های روستایی مناطق خشک دارای مزیت نسبی است؛ چراکه با توجه به درآمدزایی بالا اثرات مثبت و معناداری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای پسته‌کار داشته است.

کلمات کلیدی:   کاشت پسته; اثرات اقتصادی و اجتماعی; کشاورزی، شهرستان سبزوار; تغییر الگوی کشت

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Persian.pdf
دانلود : 210 English.pdf
دانلود : 171

بازدید: 231

تاریخ دریافت: 1393/08/13 , تاریخ پذیرش: 1395/11/13 , تاریخ انتشار: 1395/11/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )