نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳تماس اصلی

سردبیر: حمیدشایان
دانشگاه فردوسی مشهد
فاکس: ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
ایمیل: JRD@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

زهرا بنی اسد
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
ایمیل: JRD@ferdowsi.um.ac.ir