نشریه های علمی انتشارات
  

جغرافیا و توسعه ناحیه ای
علمی و پژوهشی،دوفصلنامه
۱۳۹۱-۲۰۰۸
۲۳۸۳-۲۴۸۷
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمّد رحیم رهنما
دکتر حمید شایان
دکتر رضا دوستان
زهرا بنی اسد
۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
۰۵۱۳۸۸۰۷۰۶۰
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای،کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳
jgrd.um.ac.ir

تاریخچه نشریه

اولین شماره مجله در پاییز 1382 با عنوان جغرافیا و توسعه ناحیه ای ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (علمی - پژوهشی)منتشرگردید. دومین شماره با عنوان مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،ویژه جغرافیا و توسعه ناحیه ای (علمی و پژوهشی)در بهار و تابستان1383 منتشر شده است. این مجله از شماره 4 که ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود از آن جدا گردیده و به صورت کاملاً مستقل منتشر گردید و از شماره 5 به بعد علمی - پژوهشی می باشد.

حوزه و تخصص نشریه

1- برنامه ریزی شهری
2- تحلیل فضایی پدیده های جغرافیایی
3- جغرافیا و برنامه ریزی طبیعی
4- توسعه ناحیه ای
5- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی